Mikasa

Tableware, JAZZ collection.
2002-2003

J37288R.jpg
J37290R.jpg
J37293R.jpg
J37294R.jpg
J37305.jpg
J37306.jpg
J37308.jpg
J37309.jpg
J37311.jpg
J37312.jpg
J37441.jpg
J373101.jpg